Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van koop / verkoop van auto’s en overige zaken met Dethi Vans gevestigd te Vaassen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en koopovereenkomsten, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen verkoper en koper.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
b. de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
c. de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor, alsmede op keuringen, taxaties, reparaties en onderhoud;
d. de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren, alsmede keuringen, taxaties, reparaties en onderhoud daarvoor verkoopt;
e. de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren, alsmede op keuringen, taxaties, reparaties en onderhoud daarvoor koopt;
f. de garantie: de garantie die uitsluitend door de verkoper op de auto’s, onderdelen en toebehoren, alsmede op keuringen, reparaties en onderhoud wordt verstrekt;

Artikel 1: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vastgelegd.
2. De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, op voorwaarde dat de zaak onverkocht is gebleven.
3. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk is gesloten en aan de voorwaarden voor de aankoop niet volledig is voldaan, blijft de aanbieding vrijblijvend en kan daaraan geen rechten worden ontleend op welke wijze dan ook.
4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd, waarbij volledig kenbaar is onder welke voorwaarden de overeenkomst is gesloten.
5. Dethi Vans is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met opdrachtgever te beëindigen en/of om een door opdrachtgever geplaatste elektronische of schriftelijke opdracht, binnen 24 uur na ontvangst daarvan geheel of gedeeltelijk af te wijzen zonder opgaaf van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
6. Alle advertenties, opgaven, beschrijvingen en andere uitingen van zaken zijn met zorg samengesteld, echter Dethi Vans staat er niet voor in dat zich geen afwijkingen kunnen voordoen. Indien de opdrachtgever schriftelijk aantoont dat zij de afwijking dermate groot acht kan zij de overeenkomst ontbinden voor zover dit gerechtvaardigd is voor de afwijking.

Artikel 2: Prijzen

1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en/ of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage, service, keuringswerkzaamheden, rijklaarmaakkosten en garantiepakketten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging heeft plaatsgevonden in één der prijsbepalende factoren, is Dethi Vans gerechtigd de prijzen dien overeenkomstig te verhogen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.

Artikel 3: Aflevering / Risico

1. De opdrachtgever is verplicht alle facturen te betalen voor aflevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering geschiedt vanuit de vestigingsplaats (Vaassen), tenzij anders is overeengekomen.
2. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering en vrijwaring daarvan heeft plaatsgevonden. Tot dan is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn / of haar rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade.

Artikel 4: Levertijd

1. Als levertijd geldt de datum van levering van de zaak of de dienst (waaronder reparaties) zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
2.Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal de verkoper de koper tijdig van tevoren (schriftelijk) mededelen wanneer de auto(‘s) ter vestigingsplaats van de verkoper voor de koper gereed zal staan dan wel ter overeengekomen plaatse zal worden afgeleverd.
3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen niet als fatale termijn gelden. Niet-tijdige levering door de ver- koper kan dan ook nooit een geldige reden voor de koper zijn om de overeenkomst met de verkoper te ontbinden.

Artikel 5: Garantie

1. De door ons geleverde zaken voldoen aan de specificaties zoals neergelegd in de bijbehorende overeenkomst. Er wordt geen garantie verleend tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen en behoudens fabrieksgarantie geldt.
2. Indien de opdrachtgever een beroep doet op de garantie zoals in de overeenkomst is overeengekomen, zal Dethi Vans de garantie beoordelen en zo nodig afwikkelen conform hetgeen in de overeenkomst is overeengekomen. De garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever de verkoper niet per ommegaande schriftelijk informeert inzake de schade;
b. de verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld om de schade cq het mankement te verhelpen;
c. derden zonder toestemming van de verkoper werkzaamheden hebben verricht aan de zaak;
d. de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd.

Artikel 6: Betaling

1. Betaling van het overeengekomen bedrag dient contant te geschieden voor of bij aflevering van de auto, de onderdelen of na het gereedkomen van de diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een later moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending/overhandiging van de factuur in.
3. Indien een betalingstermijn is overschreden zijn alle openstaande facturen, zonder ingebrekestelling, direct opeisbaar. Tevens is dit het geval bij surseance van betaling, faillissement of onder curatele stelling.
4. Indien koper niet stipt de afwijkende betalingstermijnen nakomt, is koper de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de koper een betalingsherinnering heeft ontvangen.
5. Bovendien is koper in dat geval de buitengerechtelijke incassokosten (BIK) verschuldigd.
6. De door koper reeds gedane betalingen strekken respectievelijk ter voldoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare overeenkomsten die het langst open staan, ook wanneer koper vermeldt dat betaling betrekking heeft op een andere overeenkomst.

Artikel 7: Annulering

1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk geschiede. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 10% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 5 werkdagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk alsmede via elektronische weg mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde auto aan koper blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet volledig heeft voldaan.
2. Zolang de in te kopen auto niet in eigendom op de verkoper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
3. Koper is voor volledige betaling van het verschuldigde bedrag welke hij op grond van de overeenkomst verschuldigd is niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Dethi Vans is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming, behalve hetgeen is opgenomen in artikel 5 inzake garantie. Elke andere vordering tot schadevergoeding, ook inzake bedrijfsschade, persoonlijke ongevallen, schade aan of verlies van of vertraging verband houdende met lading van opdrachtgever en andere indirecte of immateriële schade van welke aard dan ook alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10: Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Dethi Vans is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van onenigheid tussen vertalingen van de tekst van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst, geldt steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst.

BEKIJK ONZE VOORRAAD OCCASIONS